De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst i.s.m. Merkator.

De Geodienst is hét ruimtelijk expertise centrum van de RUG. We specialiseren ons in software, analytics en support. Bij ons kun je terecht voor al je Geo en GIS gerelateerde vragen.

Geodienst
rug.nl/geo


De Geodienst is een afdeling van het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen


In samenwerking met Merkator
Merkator
merkator.com

Kies kaart:
kies kaart:

 

Geodienst
rug.nl/geo

Gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Extra info

Wat wordt hier getoond?

Op deze kaart zie je een combinatie van ...

blijf op pagina embedded versie

Nieuwbouwmonitor

Nieuwbouwmonitor

De Nieuwbouwmonitor is een online applicatie die op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. De monitor ontsluit basisinformatie over het aantal, type, oppervlakte en bouwduur van zowel panden in aanbouw als opgeleverde woningen per jaar (vanaf 2014).

De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst, het ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen naar aanleiding van onderzoeksvragen vanuit de faculteit Ruimtelijke wetenschappen. De ontwikkeling is gedaan in samenwerking met Merkator. De applicatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In overleg zijn aanvullende data omtrent wijkvernieuwing op buurtniveau, clustering etc. beschikbaar. Indien u gebruik wenst te maken van aanvullende informatie, kunt u hiervoor contact opnemen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de monitor is gebruik gemaakt van data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierin wordt onder andere de status van de bouw van panden bijgehouden. De monitor geeft de situatie weer zoals deze geregistreerd was in de BAG op 1 januari van het desbetreffende jaar. Op deze manier zijn ontwikkelingen in wijkvernieuwing op gemeentelijke en nationale schaal vanaf 2014 gevisualiseerd. Hoewel de BAG ook gegevens heeft van vóór 1 januari 2014, zijn deze niet altijd betrouwbaar en volledig en daarom zijn deze niet opgenomen in de Nieuwbouwmonitor.

De gegevens van de nieuwbouwmonitor worden elk jaar geheel ververst met de gemeentegrenzen voor dat jaar. Op deze manier zijn de gegevens door de tijd goed met elkaar te vergelijken. Dus ondanks dat de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen pas per 1 januari 2019 zijn samengevoegd worden de gegevens voor alle jaren getoond met de samengevoegde gemeente.

Keuze knoppen

'woningen'

Betreft verblijfsobjecten met woonfunctie.

Dit kunnen woningen zijn, maar ook flatwoningen of appartementen.

'utiliteit'

Betreft verblijfsobjecten met een andere dan een woonfunctie.

Dit kunnen winkels, kantoren, industrieele gebouwen, scholen, gezondheidscentra, etc zijn.

'aantallen'

Geeft de absolute aantallen weer.

Bij woningen betreft het dan aantal wooneenheden.
Bij utiliteit wordt bij aantallen het aan vierkante meters van de desbetreffende functie gegevens.

'percentage'

Geeft de percentuele verdeling of verandering weer.

Geeft het percentage van aantallen, bij woningen, of oppervlakte, bij utiliteit, weer.

'in aanbouw'

Betreft object waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar waarvoor nog geen bewoonbaarheidsverklaring is verkregen.

Alle object waarvoor een volledige bouwvergunning is verleend, en die nog niet de status ‘opgeleverd’ hebben gekregen zijn in deze categorie ingedeeld. Dit omvat projecten in verschillende fasen van het bouwproces. (Kantoor)panden die tot wooneenheden worden omgebouwd zijn in deze categorie niet meegenomen.

'opgeleverd'

Betreft objecten die in het afgelopen jaar in gebruik zijn genomen (volgens de BAG).

Alle objecten die in het voorgaande jaar een in gebruik genomen zijn in deze categorie ingedeeld. In de BAG wordt een pand in gebruik genomen na een melding bij het Kadaster. Omdat de monitor de situatie laat zien zoals deze was op 1 januari van het desbetreffende jaar, geldt dat opgeleverde objecten deze status in het voorgaande jaar hebben gekregen.

Gebruikte omschrijvingen bij woningen

'verdeling van woning naar oppervlakte'

Betreft het gebruiksoppervlakte van wooneenheden in m2.

'verdeling van het aantal wooneenheden per pand'

Betreft het aantal wooneenheden binnen één pand.

Het pandtype specificeert of het een ééngezins- of meergezinswoning betreft. Met een ééngezinswoning wordt geduid op een woning voor één huishouden van één of meerdere personen. Onder meergezinswoningen vallen alle panden waar twee of meer huishoudens van één of meer personen kunnen wonen. Bijvoorbeeld boven- en benedenwoningen of appartementen.

'verdeling van woningen naar bouwduur'

Betreft de totale bouwduur van het pand in maanden.

De bouwduur voor opgeleverde panden is het aantal maanden dat het heeft geduurd vanaf het moment dat een pand aangemeld is tot het moment dat het pand gereed is. Voor panden in aanbouw is de bouwduur het aantal maanden dat de bouw op de peildatum (1 januari van het desbetreffende jaar) al bezig was.

'verdeling van woning naar type'

Betreft het type van het pand.

'verdeling van woningen naar afstand tot pas gebied'

Betreft de afstand van het pand tot een pas gebied.

Afstand in kilometers tot een pas (programma aanpak stikstof) gebied.

Gebruikte omschrijvingen bij utiliteit

'kantooroppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor kantoren.

Aantal m2 aan oppervlakte kantoorruimte.

'winkeloppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor winkels.

Aantal m2 aan oppervlakte winkelruimte.

'industrieoppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor industrie.

Aantal m2 aan oppervlakte industrie.

'oppervlakte naar afstand tot pas gebieds_code'

Betreft de afstand van het pand tot een pas gebied.

Afstand in kilometers tot een pas (programma aanpak stikstof) gebied. Totaal aantal vierkante meters van alle utiliteitstypen.

'oppervlakte naar functie'

Betreft oppervlaktes per utiliteitstype.

Geeft een verdeling van de verschillende utiliteitstypesn.

Contact

Voor vragen over de nieuwbouwmonitor kunt u contact opnemen met de Geodienst: geodienst@rug.nl.

De Geodienst is hét ruimtelijk expertise centrum van de RUG. We specialiseren ons in software, analytics en support. Bij ons kun je terecht voor al je Geo en GIS gerelateerde vragen.

Rijksuniversiteit Groningen
De Geodienst is een afdeling van het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen

sluit

Nieuwbouwmonitor

info
Nederland
1234 1234 1234 1234 1234

??

    
Totaal aantal woningen

Verdeling van woning naar oppervlakte (m2)

Verdeling van het aantal wooneenheden per pand

Verdeling van woningen naar bouwduur in maanden

Verdeling van woningen naar type

Verdeling van woningen naar afstand tot pas gebied

Totaal kantooroppervlakte

Totaal winkeloppervlakte

Totaal industrieoppervlakte

Verdeling van utiliteits oppervlakte naar afstand tot pas gebieds_code

Verdeling van utiliteits oppervlakte naar functie